ชาว PICO ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นศิริมงคล และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณีวันสงกรานต์ไทย

ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยของทุกปี เราชาว PICO จะร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นศิริมงคล ต่อจากนั้นก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการขอขมาหรือขอโทษผู้ใหญ่ที่อาจมีการล่วงเกินกันจากการทำงาน เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ และยังถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้เชื่อว่าจะเป็นการชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิต และต้อนรับสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาใหม่ด้วย พนักงาน PICO ทุกคน ยินดีและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบทอดวัฒนธรรมที่มีค่านี้

#PICO #Trust PICO's Solutions #SongkranFestival