งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 และ 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

ทาง PICO ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนและออกบูธ “งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 และ 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management” โดยงานจัดระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้ สวสท.ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#The 17th National Environmental Conference and 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management #PICO #Trust PICO’s Solutions # #QualitySafety Health and Environment Business Unit (QSHE) #ScientificProducts