ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR–Cardiopulmonary Resuscitation)

คุณอัคธัช ชวนะพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการความปลอดภัย บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (PICO) จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR–Cardiopulmonary Resuscitation)ให้กับพนักงาน โดยได้รับการอนุเคราะห์ จาก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ทางวิทยากรได้มีการสอนหลักการและสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR การช่วยเหลือในภาวะสำลัก, ทางเดินลมหายใจอุดกั้น (Choking), การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) การอบรมครั้งนี้ทำให้พนักงาน PICO มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ และการฝึกปฏิบัติ ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือผู้ป่วยที่ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง 
#CPR #มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย #PICO #Trust PICO's Solutions #คปอ.