คณะกรรมการบริษัท

Board of Director
1. คุณสัจจาเจนธรรมนุกูล
2. คุณมณฑนาเจนธรรมนุกูล
3. คุณสุทัศน์ขันเจริญสุข
4. คุณปริญญาขันเจริญสุข
5. คุณชูชัยจันทร์จารุวัฒน์
6. คุณสุรชัยเลิศธีระกุล
7. คุณอัคธัชชวนะพงศ์
8. คุณณพนเจนธรรมนุกูล
9. ดร.วิลาศสินสวัสดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Management Team