ร่วมงานกับ PICO

ซุเปอร์ไวเซอร์ (บัญชี)

ซุเปอร์ไวเซอร์ (บัญชี) Urgent

การศึกษา :
ป.ตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ :
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี จะได้รบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน ปิดบัญชี ปิดงบการเงินได้

 

 • ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)
 • มีความรู้ในการใช้งานระบบ ERP
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชี, มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษีอากร, ปรับปรุงรายการบัญชี และ ปิดงบการเงินได้
 • จัดทำรายงานข้อมูลทางด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้, การจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการประชุมผู้บริหาร
 • ดูแลติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ)
 • รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ในระบบงานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย