โครงการ CSR ปลูกกล้าสวนผัก ปันรักจากมือพี่ โดยการร่วมมือของ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด กับ โรงเรียนวัดหนองจิก จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 พนักงานบริษัท คณาจารย์และนักเรียนได้ร่วมกันช่วยปลูกพืชผักสวนครัว บนแปลงเกษตรของโรงเรียนวัดหนองจิก ตามแนวพระราชดำริ 'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ' เพื่อปลูกฝังแนวคิดคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง