ทาง PICO ร่วมกับ Horiba (Thailand) และ Retsch Technology จัดสัมมนาหัวข้อ " Maximize your Particle Characterization Technique and Its Applications" ซึ่งทาง PICO ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.Mr.Joerg Westemann International Sales Manager, Retsch Technology GmbH 
2. Ms.Patthira Aornmuang Product Specialist, Horiba (Thailand) Limited
มาเป็นผู้บรรยายเรื่องเครื่อง Dymanic Image and Shape Analyzer และเครื่อง Particle Size Analyzer
ณ Classic Kameo Hotel Rayong

# Particle Size #PICO #Trust PICO’s Solutions #ScientificProducts