เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้มีการจัด"กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2560" ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ท่านผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี พนักงานทุกท่านเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม