เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (PICO) ได้มอบน้ำดื่ม PICO จำนวน 100 แพ็ค ให้กับ ตัวแทนอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วม