เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 คุณอัคธัช ชวนะพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้เชิญผู้บริหารของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาในการดำเนินงาน แสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไข และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อทบทวนแผนงานของไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา และวางแผนงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ต่อไป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านตระหนักถึงเป้าหมายของบริษัทและร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมาย #Trust PICO’s Solutions