PICO ได้มอบอุปกรณ์เครื่องแก้ว ในห้องlab ให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทาง PICO ได้มอบอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ในห้องlab จำนวนหนึ่งให้กับ คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์ ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป
#PICOCSR #PICO #Trust PICO's Solutions