KIMD-1
กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม > Weighing System > Loadcell & Weigh Modules

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ : คุณประสาทพร ประกอบกสิกรรม

เบอร์ติดต่อ : 089-810-3226

อีเมล์ :  prasatporn@pico.co.th

ธุรการกลุ่มธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 02-939-5711 ต่อ 324

อีเมล์ : instrument@pico.co.th

KIMD-1